Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Mikroporady.pl
Aktualności
 
2017-08-08
Zaproszenie do składania ofert

Cyców, dn. 08.08.2017r.

OW-271/4/2017

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Gmina Cyców

zaprasza

do złożenia oferty na:

 

 Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Cyców do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej  w roku szkolnym 2017/2018

 

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Cyców

ul. Chełmska 42

21-070 Cyców

tel. 82 56 77 003

fax 82 56 77 200

NIP: 505- 002-02-14

REGON: 110197836

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest dowóz ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2017/2018  do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej na godz. 8.30  i odwóz o godz. 15.30 do domu, według poniższej trasy:

Kurs poranny:

Cyców - Łęczna (długość trasy  21 km)

Kurs popołudniowy:

Łęczna - Cyców (długość trasy  21 km)

Wymaga się aby przewozy odbywały się w ramach przewozu zamkniętego, obejmującego tylko ucznia  i opiekuna.

Przewóz osób odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zamawiający przewiduje przewóz 1 osoby, jednocześnie zastrzega zmianę dzieci do 2 osób co może wiązać się ze zmianą trasy.

Przewoźnik do realizacji zamówienia musi zapewnić pojazd, który ma posiadać ważną polisę ubezpieczeniową OC i NW oraz aktualne badania techniczne, a także który będzie przystosowany do:

- przewozu co najmniej jednego ucznia na wózku inwalidzkim,

- przynajmniej jedno siedzenie w pojeździe musi być regulowane ponieważ uczeń niepełnosprawny musi być przewożony w pozycji półsiedzącej.

Ponadto Przewoźnik musi dowozić oprócz dziecka niepełnosprawnego, również jego wózek inwalidzki.

Przewoźnik będzie zabierać ucznia z jego miejsca zamieszania i tym samym będzie odwoził do jego do miejsca zamieszkania.

Przewoźnik ma obowiązek zapewnić opiekuna ucznia w czasie przewozów, zatrudniając opiekuna posiadającego ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Do obowiązków opiekuna należy:

- zapewnienie bezpieczeństwa ucznia oraz służenie pomocą w czasie jazdy,

- zapewnienie pomocy ucznia w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazania go osobom wyznaczonym przez dyrektora ośrodka, do której dowożone będzie dziecko.

W kilometrażu nie uwzględniono dojazdu wykonawcy z bazy do miejsca zamieszkania dziecka
w przypadku przywozu do ośrodka  i w przypadku odwozu z ośrodka do miejsca zamieszkania ucznia.  Przewoźnik otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry wraz z przewożonym uczniem.

III. TERMIN REALIZACJI

  1. Umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta na okres od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
  2. Dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie umowy za 30 - dniowym okresem wypowiedzenia.

IV. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

- na potwierdzenie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia należy przedłożyć wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia, zgodnie
 z załącznikiem nr 2,

- na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć wykaz personelu(kierowcy) zgodnie z załącznikiem nr 3,

V. KRYTERIA WYBORU OFERT

  • najniższa cena brutto 100%

VI. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ W JEJ TREŚCI ZAWARTE.

Umowa stanowi załącznik nr 4.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

-  wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie ofert.

- wykonawca określi cenę realizacji zamówienia za jeden km wykonania usługi poprzez wskazanie  w formularzu oferty cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

- zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta musi być umieszczona w kopercie oznaczonej odpowiednio:

„Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Cyców do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej  w roku szkolnym 2017/2018”  i opatrzona pieczątką Wykonawcy, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42 21-070 Cyców, Sekretariat, pok. nr 19  – do godz. 11:00 do 18.08.2017 r.

Termin składania ofert liczony jest jako wpływ oferty do siedziby Zamawiającego.

 Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie albo będą niekompletne  nie będą rozpatrzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

 

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                          /-/ Wiesław Pikuła

 

Załączniki,  pobierz>>>

 

 

 

 

Andrzej Choma

Komentarze

 
WpisData
Brak komentarzy do tego artykułu.

Twój komentarz
Treść*:
Imię i nazwisko*:
Mail*:
 
Wpisz co drugi znak zaczynając od pierwszego B4F91D3B69:


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
SUBSKRYPCJA
/d0768kbro1/skrytka
BIP
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Zadaj pytanie wójtowi
zagospodarowanie przestrzenne
Fotogaleria
wp3
Portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
Euro Renoma
Piresze Kroki
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI