Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Mikroporady.pl
Aktualności
 
2017-08-10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Cyców, dnia 10.08.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Cyców

zaprasza

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców”

– na podstawie zamówienia do 30.000 euro.

1. Ofertę należy złożyć:

1)      e-mailem na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl

2. W e-mailu należy umieścić   Oferta na inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców”

 

3. Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.

4. Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru

Nadzorowanie budowy 104 kpl. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 2,0 m3/dobę, na terenie gminy Cyców w miejscowościach: Adamów, Barki, Bekiesza, Cyców, Cyców Kolonia Druga, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Ludwinów, Malinówka, Małków, Nowy Stręczyn, Podgłębokie, Sewerynów, Stawek, Stefanów, Szczupak, Świerszczów, Wólka Cycowska, Wólka Nadrybska, Zagórze, Zaróbka- pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego lub osadników gnilnych z drenażem rozsączającym z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnej, montażem studni chłonnych i pompowni ścieków surowych oraz oczyszczonych.

5.  Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.09. 2018 r.

7. Termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18 sierpnia 2017  r., do godz.12.00

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Wiesław Pikuła, tel. (82) 567 70 03

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy

zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia*.

                                                                                              Wójt Gminy Cyców 

                                                                                                 Wiesław Pikuła

W załączeniu:

 1. Wzór formularza oferty.
 2. Załącznik nr 1

 

*niepotrzebne skreślić  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania  Gminy Cyców do zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                             data………………….

( nazwa/pieczęć Wykonawcy)

siedziba/adres……………………….

……………………………………….

tel…………………………………….

fax……………………………………

e-mail………………………………..

 

Adresat:

Gmina Cyców

ul. Chełmska 42

21-070 Cyców

 

OFERTA ( formularz oferty)

 

 1. W związku z zapytaniem dotyczącym zadania pn. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

kwotę netto..........................   zł 

 

VAT (............%).................   zł              

 

     kwotę brutto   .......................  zł

 

(słownie:........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................) brutto

W/w cena jest niezmienna przez cały czas trwania umowy.

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 2. Akceptujemy warunki płatności – 14 dni od poprawnie złożonej faktury, przelewem na konto…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

…………………………dnia……………..    ………………………………………………

                                                                           (podpis i pieczę osoby upoważnionej)

 

 

 • niepotrzebne      skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

I  Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za:

 1. Przygotowanie i realizację usługi zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa  polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
 2. Monitorowanie, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę    realizacji inwestycji.
 3. Pomoc w odpowiadaniu na pytania potencjalnych wykonawców do przetargu na wykonanie zadania.
 4. Rozliczanie finansowe i rzeczowe realizowanej inwestycji z Zamawiającym.
 5. Zarządzanie realizacją inwestycji do czasu ostatecznego odbioru robót.
 6. Zapewni współpracę Jednostki Projektowej z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i   Zamawiającym.
 7. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie pełnym, zawartym w warunkach Umowy i Ustawie Prawo zamówień publicznych.
 8. Uczestnictwo w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony.

 

 

 

 

 

Tomasz Cybulski

Komentarze

 
WpisData
Brak komentarzy do tego artykułu.

Twój komentarz
Treść*:
Imię i nazwisko*:
Mail*:
 
Wpisz co drugi znak zaczynając od pierwszego 1393CE29E8:


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
SUBSKRYPCJA
/d0768kbro1/skrytka
BIP
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Zadaj pytanie wójtowi
zagospodarowanie przestrzenne
Fotogaleria
wp3
Portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
Euro Renoma
Piresze Kroki
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI